Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin parkingu

REGULAMIN

OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO
NA TERENIE POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.
W KLUCZBORKU PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 23

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zarządzającym parkingiem jest Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, zwana
w dalszej części Regulaminu „Szpitalem”.

1.2 Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z parkingu Szpitala. 

1.3 Wjazd na parking równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. PARKING

2. 1 Parking jest parkingiem ogólnodostępnym, płatnym i niestrzeżonym. Parking jest czynny cała dobę, przez 7 dni w tygodniu.

2.2 Szpital ponosi odpowiedzialność za utrzymanie parkingu w stanie technicznym umożliwiającym jego bezpieczne użytkowanie.

2.3 Parking jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, służb technicznych, pojazdów dokonujących dostaw dla Szpitala, przewozów pasażerów oraz pojazdów podmiotów współpracujących ze Szpitalem.

2.4 Szpital nie  ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytkownika na terenie parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich bądź działania siły wyższej. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu użytkownika.

2.5 Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu użytkownik pojazdu nie zawiera za Szpitalem umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Szpital do sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU

3.1 Na parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do poruszania się po parkingu z prędkością nie przekraczającą 20 km/godz. z włączonymi światłami dziennymi lub mijania, a niezależnie od powyższego każdy użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracowników Szpitala.

3.2 Pojazdy wolno pozastawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych.

3.3 Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą samochodu, Szpital będzie uprawniony do wezwania uprawnionych służb, co w konsekwencji może skutkować nałożeniem mandatu i odholowaniem nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na koszt użytkownika.

3.4 Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie użytkownicy pojazdów posiadających ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu

3.5 Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i Szpitalowi na terenie parkingu (w tym uszkodzenia i zanieczyszczenia).
W razie powstania szkody użytkownik zobowiązany jest przed opuszczeniem parkingu do niezwłocznego poinformowania Szpitala o wynikłej szkodzie.

3.6 Na terenie parkingu zabronione jest:

a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,

b) picie alkoholu,

c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

d) pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem,

e) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,

f) mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju,

g) jazda na rolkach, deskorolkach.

4. ZASADY WJAZDU I WYJAZDU Z PARKINGU

4.1 Przy wjeździe i wyjeździe z parkingu należy obowiązkowo:

- Zatrzymać się przed szlabanem wjazdowym. Zapora otworzy się samoistnie.

- Zatrzymać się przed szlabanem wyjazdowym w celu uiszczenia opłaty. Zapora otworzy się samoistnie po dokonaniu opłaty.

4.2 Przy wyjeździe z parkingu zabrania się jednoczesnego przejazdu pod otwartą zaporą dwóch pojazdów. Zapora wyjazdowa zamyka się natychmiast za każdym pojazdem.
W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, koszty związane z uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu obciążają użytkownika pojazdu.

5. OPŁATA PARKINGOWA, CZAS POSTOJU

5.1 Opłaty za parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w wysokości      2 zł, niezależnie od czasu trwania postoju.

5.2 Wielkość opłaty parkingowej określa cennik wywieszony przy wjeździe na parking oraz przy wyjeździe z parkingu.

5.3 Zwolnieni od opłat za parkowanie są:

a) inwalidzi posiadający ważne zaświadczenie o inwalidztwie,

b) ratownictwo medyczne i transport sanitarny,

c) pojazdy Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i innych służb wjeżdżających na teren parkingu w związku
z wykonywaniem czynności służbowych,

d) pojazdy zaopatrzenia Szpitala i pojazdy podmiotów świadczących usługi na rzecz Szpitala.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu można zgłaszać, od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30-15:00 Dyrektorowi ds. administracyjnych
w sekretariacie Zarządu Szpitala (budynek A) bądź pod nr. tel. 77 417 35 04

6.2 Wszelkiego rodzaju uszkodzenia pojazdu, kradzieże itp. należy bezwzględnie zgłaszać na Policję.

6.3 Osoby zatrudnione w Szpitalu pozostawiające samochody na parkingu obowiązują zasady opisane w niniejszym Regulaminie.

 

Prezes Zarządu

 /-/ Marcin Kisilica

 

Wersje do pobrania:

Wersja XML