Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - Dyrektor ds. medycznych

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatowego Centrum SA w Kluczborku, poszukuje kandydata na stanowisko

Dyrektora ds. Medycznych.

Kandydat musi spełniać następujące warunki :

 1. tytuł zawodowy lekarza specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
 2. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza,
 3. niekaralność - brak prawomocnego wyroku karnego za przestępstwo popełnione umyślnie

 

Celem zgłoszenia kandydatury należy przedłożyć następujące dokumenty :

 1. podanie – wola zgłoszenia kandydatury,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska wraz z dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. oświadczenie o niekaralności zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia,
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ogłoszenia,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko wg załączonego wzoru, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ogłoszenia.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia SA w Kluczborku ul. Marii – Skłodowskiej Curie 23  lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@pczszpitalkluczbork.pl z adnotacją: „Rekrutacja na stanowisko Dyrektora ds. Medycznych” do dnia 29 czerwca 2022 roku do godz. 14.oo.

Osoby zakwalifikowane do dalszej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne. Forma i warunki podjęcia współpracy – do uzgodnienia.

Wszystkie informacje szczegółowe dostępne są telefonicznie – (77) 417 35 00.

 

PDFZałącznik nr1.pdf (22,95KB)
PDFZałącznik nr2.pdf (33,05KB)
PDFZałącznik nr3.pdf (32,98KB)
 

Wersja XML