Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podniesienie wydajności usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez inwestycje w niezbędny sprzęt i wyposażenie w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

PROJEKT :

 

RPOP.00.00.00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

RPOP.10.00.00  Inwestycje w infrastrukturę społeczną

RPOP.10.01.00  Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

 

Numer naboru : RPOP.10.01.01-IZ.00-16-002/17

Numer wniosku : RPOP.10.01.01-16-0051/17

Okres realizacji Projektu od 02.01.2019r. do 30.12.2020r.

 

Tytuł projektu : Podniesienie wydajności usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez inwestycje w niezbędny sprzęt i wyposażenie w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.
w Kluczborku.

Krótki opis projektu : Projekt polega na doposażeniu Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.
w Kluczborku w sprzęt i urządzenia medyczne, które mają znacząco podwyższyć dostępność
i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Przedmiotowy projekt zwiększy tym samym dostępność usług świadczonych dla mieszkańców powiatu oraz województwa – nastąpi skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi, podwyższeniu ulegnie ich jakość. Realizacja projektu zapewni wnioskodawcy spełnienie wymogów jakie są stawiane placówkom zdrowotnym w kraju w zakresie świadczenia usług w publicznym systemie zdrowia. Zakup nowoczesnego sprzętu wpłynie na zmniejszenie bieżącego zużycia energii elektrycznej wpływając pośrednio na ochronę środowiska a także zapewni lepszą obsługę osób z niepełnosprawnościami, dzięki zakupowi specjalistycznych łóżek szpitalnych. Dodatkowe, w celu przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 Szpital pozyskał środki z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi (środki ochrony osobistej, sprzęt i urządzenia) w wysokości 958 800,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 811 720,00 zł.

Założone do osiągnięcia cele ( z wyłączeniem wydatków związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi) powiązane są z osiągnięciem wskaźników produktu w ramach projektu, a te określono następująco: Liczba wspartych podmiotów leczniczych: 1 szt., Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 1 870 000,00 PLN, Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 1 szt, Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 5900 os./rok, Liczba szpitali objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne: 1 szt.

 

Wartość projektu ogółem : 2 830 800,00 zł, w tym dofinansowanie ; 2 396 592,00 zł

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

Wersja XML